10
strona główna

„Widzę jasno, że nie tylko będzie zgromadzenie żeńskie i męskie,
ale widzę, że będzie wielkie stowarzyszenie osób świeckich,
do którego mogą wszyscy należeć i czynić miłosierdzie Boże,
czyniąc miłosierdzie jedni drugim".
(Fragment listu s. Faustyny do ks. Sopoćki, kwiecień 1936 r.)

 

WSPÓLNOTA BRACI JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Młody Argentyńczyk pochodzenia włoskiego Julian Gonzalez poznał ojca Igora Simonovisa
w czasie pobytu na pielgrzymce, prosząc go o pomoc w rozeznaniu woli Bożej na jego dalsze życie, ponieważ już wtedy był zdecydowany iść śladami
Pana Jezusa na drodze kapłaństwa.

Po pewnym czasie Julian przyjechał do ojca Igora do Włoch, aby opowiedzieć mu o swoim niezwykłym przeżyciu w czasie Adoracji Eucharystycznej. Po zapoznaniu się z treścią wcześniej znalezionego foldera Sióstr Jezusa Miłosiernego niezwykłe wrażenie pozostawiła ukazana w nim, a nie znana mu dotąd, postać księdza Michała Sopoćki, założyciela Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, realizatora przesłania orędzia Bożego miłosierdzia.
W czasie modlitwy doznał on wewnętrznego odczucia, że wolą Bożą jest powołanie męskiej wspólnoty zakonnej, która przyjęła by jako wzór do naśladowania świętość życia kapłańskiego księdza Sopoćki i w pełni realizowała wezwanie Pana Jezusa objawione św. siostrze Faustynie. Był on przekonany, że takiej wspólnoty jeszcze nie ma w Kościele.
Po dłuższym okresie modlitwy i rozeznawania oraz akceptacji kierownika duchowego
o. Oreste Marcato OFM, w 2000 r. o. Igor Simonovis (ówczesny proboszcz parafii Val d'Arzino w północnych Włoszech) i Julian Gonzalez rozpoczęli budowanie rodziny zakonnej według wskazań zapisanych w „Dzienniczku" św. siostry Faustyny, wzorując się na formowaniu Zgromadzenia założonego przez kierownika duchowego siostry Faustyny ks. Michała Sopoćkę.


Pierwsi bracia z kierownikiem duchowym ojcem Oreste Marcato OFM


Pierwsze czasowe śluby brata Mariusza i odnowienie czasowych ślubów brata Juljana w Val d'Arzino (Włochy),
o. Igor, kard. Audrys Juozas Bačkis i o. Oreste Marcato OFM


Wkrótce zaczęli do nich dołączać młodzi mężczyźni pociągnięci charyzmatem miłosierdzia,
aby razem formować i organizować wspólnotowe życie modlitwy, nauki i pracy. W w 2005 r. Wspólnota Braci Jezusa Miłosiernego przeniosła się do Wilna, do miejsca wybranego
w szczególny sposób przez Boże miłosierdzie.

15 lutego 2007 r. kard. Audrys Juozas Bačkis uroczyście poświęcił dom macierzysty
Wspólnoty Braci Jezusa Miłosiernego, wtedy też odbyły się śluby wieczyste pierwszych braci.

12 kwietnia 2008 r., w katedrze pw. Świętego Stanisława męczennika w Wilnie, brat Julian Maria Gonzalez przyjął święcenia kapłańskie.


Święcenia kapłańskie brata Juliana Marii Gonzaleza


14 maja w 2011 r. w katedrze Wileńskiej święcenia kapłańskie otrzymał drugi z braci Mariusz Maria Marszałek. Kolejni bracia kontynuują naukę przygotowując się do kapłaństwa. Wspólnotę tworzą kapłani, diakoni oraz bracia bez święceń.

Bracia składają trzy śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, prze­jęte z Tradycji Kościoła oraz czwarty ślub całkowitego powierzenia się Woli Bożej, który zobowiązuje do nieustannego rozeznawania tego, czego chce Bóg w każdym momencie życia.


Zakończenie pierwszej kapituły Braci Jezusa Miłosiernego w klasztorze św. Antoniego w Gemonie,
prowincja Udine(Włochy) u o. Oreste Marcato OFM. 2012 r.


Coroczna pielgrzymka młodzieży z Wilna do Trok


Członkowie Wspólnoty Braci Jezusa Miłosiernego prowadzą życie o charakterze kontemplacyjno-czynnym. Wspólnotowe życie, które w praktyce jest szkołą miłości
i przebaczenia stanowi dla nich nieodzowny element drogi uświęcania się.

Poprzez ćwiczenie się w miłosierdziu starają się z wzajemnością szanować siebie,
aby ucząc się cierpliwości i wyrozumiałości we wzajemnych relacjach, stać się dla innych widzialnym znakiem Bożej miłości.

Swój charyzmat bracia realizują poprzez modlitwę, apostolat, naukę i pracę. Podstawą
i źródłem modlitwy wspólnotowej jest codzienna Eucharystia oraz nieustanne modlitewne wstawiennictwo za biednymi grzesznikami, błaganie o miłosierdzie Boże dla Kościoła
i całego świata.
Poprzez apostolat bracia głoszą największy atrybut Boga - Jego Miłosierdzie.

Formy apostolatu:

 • wstawiennictwo i ofiara za cały świat
 • administracja sakramentów
 • głoszenie Bożego Miłosierdzia (rekolekcje, spotkania formacyjne dla różnych grup, organizacja pielgrzymek)
 • kierownictwo duchowe
 • dzieła miłosierdzia względem ciała lub duszy (opieka duchowa nad ruchem Oblatów, animacja grup modlitewnych dla dorosłych i młodzieży, opieka duchowa i materialna nad sierotami i bezdomnymi).


Dom Wspólnoty Braci Jezusa Miłosiernego w Wilnie


 

 

 

11 lipca 2005 r. metropolita wileński kard. Audrys Juozas Bačkis zatwierdził konstytucje Wspólnoty Braci Jezusa Miłosiernego i wydał dekret oficjalnie zatwierdzający Wspólnotę.

 

OBLACI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Grupa świeckich osób towarzysząca powstającej Wspólnocie Braci Je­zusa Miłosiernego zapragnęła żyć ich duchowością w świecie oraz wspierać duchowo i materialnie rodzącą się wspólnotę. Przekazywać orędzie Bożego miłosierdzia do miejsc niejednokrotnie niedostępnych dla zakonników czy kapłanów. W ten sposób w 2005 r. zrodził się ruch świecki, który jest obecny w różnych krajach świata (Argentyna, Kanada, Włochy, Litwa, Polska, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Belgia, Norwegia, Francja, Meksyk, Irlandia) i liczy kilka tysięcy członków.


Litewscy Oblaci na pielgrzymce w Taboryszkach


Oblaci tworzą rzeczywistość bardzo zróżnicowaną. Wielu z nich zakłada grupy modlitewne,
jak również poświęca się dziełom miłosierdzia (opiece nad chorymi i starszymi, chrześcijańskiej edukacji młodzieży) przy swoich parafiach. Niektórzy z nich pełnią ważną rolę w inicjatywach animowanych przez braci (przygotowanie prezentów bożonarodzeniowych dla dzieci z domu dziecka, pomoc materialna bezdomnym, prowadzenie strony internetowej itp.). Szczególną grupę stanowią chorzy i osoby w podeszłym wieku, które ofiarowują swoje cierpienia w intencji dzieła Braci Jezusa Miłosiernego. Oblaci pomagają także braciom materialnie, wspierając ich wedle swoich możliwości. Tym, co łączy ich wszystkich jest pragnienie, by Bóg bogaty w miłosierdzie był poznany przez każdego człowieka.

Przynależność do Oblatów Bożego Miłosierdzia jest dobrowolna i dostępna dla wszystkich.
Dla świeckich członków, którzy pragną w sposób bardziej radykalny poświęcić się Panu Bogu, istnieje możliwość złożenia ślubów, po okresie rozeznania i formacji.
Do Oblatów Bożego Miłosierdzia mogą należeć również kapłani. W ten sposób decydują się oni żyć duchowością Bożego miłosierdzia w swoim posłannictwie kapłańskim, chociaż kanonicznie nie należą do Wspólnoty Braci Jezusa Miłosiernego.
 
Przynależność do ruchu Oblatów jest otwarta dla każdego, kto zdecyduje się na ofiarowanie modlitwy lub jakiejkolwiek pracy na rzecz potrzebujących, a także na ile jest to możliwe, na wsparcie materialne dzieł prowadzonych przez Braci Jezusa Miłosiernego.


Niemniej jednak sugeruje się realizację, w miarę możliwości, następujących celów:

 • wystawienie obrazu Jezusa Miłosiernego w miejscach publicznych.
 • codzienne odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia.
 • modlitwę w godzinie miłosierdzia (o trzeciej po południu).
 • odprawianie nowenny do Bożego Miłosierdzia przed Świętem Bożego Miłosierdzia.
 • odbycie spowiedzi, uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii św. w Święto Bożego Miłosierdzia.
 • rozpowszechnianie wedle własnych możliwości kultu Bożego miłosierdzia poprzez przykład życia i apostolstwo - np. poprzez dystrybucję książek, obrazów, folderów, tworzenie grup modlitwy.
 • uczestnictwo przynajmniej raz w miesiącu we Mszy św. w intencji realizacji dzieł
  Braci Jezusa Miłosiernego.

W każdą środę Bracia Jezusa Miłosiernego modlą się w intencji Oblatów. Kapłani wspólnoty, w tym dniu, w ich intencji odprawiają Msze święte. W miarę możliwości Bracia organizują dla Oblatów rekolekcje, dni skupienia, spotkania formacyjne, pielgrzymki. Publikują dla nich na stronie internetowej teksty medytacji.

Każdy kto pragnie należeć do Oblatów Bożego Miłosierdzia, po przesłaniu pocztą tradycyjną lub elektroniczną swoich danych (imię i nazwisko, adres, wiek) zostanie zapisany w rejestrze Wspólnoty Braci Jezusa Miłosiernego w Wilnie (Litwa).
Drugi dom Wspólnoty
Braci Jezusa Miłosiernego znajduje się we Włoszech.

Wspólnota Braci Jezusa Miłosiernego
sv. Stepano gatve, 37, LT 01312 Vilnius, Litwa
tel. 0037 05 250 59 79

Fratelliatelli di Gesú Misericordioso
Casa "Madre di Misericordia"
via Montelieto 24, 33092 Fanna (Pn) Italia
tel. (0039) 04 27 77 83 03

www.braciajezusamilosiernego.com
e-mail: gjbroliai@gmail.com

 

 

<< spis treści
www.faustyna.eu

do góry

 

 

Prawa autorskie zastrzeżone © Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Kopiowanie tekstów i obrazu Jezusa Miłosiernego dozwolone wyłącznie
z podaniem pełnej nazwy źródła pochodzenia lub aktywnym linkiem do strony www.faustyna.eu